صراط زنجان

تبیین ماهیت گفتمان انقلاب اسلامی و نقد خرده گفتمان های غیر انقلابی

صراط زنجان

تبیین ماهیت گفتمان انقلاب اسلامی و نقد خرده گفتمان های غیر انقلابی

موسسه هنری رسانه ای صراط زنجان

گامی برای گفتمان سازی رویکرد انقلابی و جهادی در حوزه و روحانیت
نقد و تحلیل خرده گفتمان های غیرانقلابی

آدرس ما در شبکه های اجتماعی: @serat_zanjan